2023 - XIV SEZON TURYSTYCZNY WIKINGA SZCZECIN - ZAKOŃCZONY

Jesteśmy z Wami i dzięki Wam już 14 lat.

Zapraszamy od maja 2024 roku, do spływania Iną

Zakończenie14 Sezonu Wodnego Wikinga Szczecin


NIESTETY PO KILKU LATACH ROZMÓW Z MIASTEM, NIC NIE WYSZŁO ZE ZBUDOWANIA W SZCZECINIE MIEJSKIEJ PRZYSTANI KAJAKOWEJ NAD PARNICĄ. PISZĘ TO Z BARDZO CIĘŻKIM SERCEM, WIEDZĄC ŻE OSTATNIE 13 LAT PRACY I ROZWOJU, IDZIE POWOLI NA MARNE.
 
Z tego powodu zawieszam tymczasowo realizację wycieczek po Szczecinie i Międzyodrzu. Szukam oczywiście cały czas rozwiązania problemu.
 
W ofercie pozostają:

Spływy kajakowe Iną od Stargardu do Goleniowa - www.wycieczki.szczecin.pl/ina

A latem czynna będzie Przystań Wodna Głębokie - kajaki, rowery wodne

 Obecnie nie mamy stałego miejsca na sprzęt, zaś dotychczasowe miejsce na teraz jest mocno ograniczone. Przyczyną rezygnacji z przystani zwyczajnie są koszty. Dzierżawa terenu 25x25 metrów, to koszt ponad 92 tysiace rocznie (stawka 2021) i to w założeniu że nie będzie podwyżek - dwa lata temu ta stawka wynosiła 37 tysięcy !! Po za tym umowa dzierżawy na 3 lata, co stawia bez sensu kwestię postawienia stałej infrastruktury, gdyż nigdy nie ma gwarancji że umowa będzie przedłużona, dodatkowe koszty dzierżawy nabrzeża .... . W połączeniu z resztą koniecznych prac, inwestycji, pracowników, za 3 lata zapłacimy ponad 600 000,00 złotych. Nigdy nie uda się tego zrównoważyć usługami kajakowymi nawet w 50% , szczególnie gdy przystań działa kilka miesięcy w roku i jest mocno zależna od warunków pogodowych. Gdy coś się nie zamyka finansowo, to niestety nie powstanie, gdy nie jest oczywiście jakimś przedsięwzięciem państwowym, czy samorządowym. Chciałem zrobić coś fajnego, kajakowego w tym Szczecinie. Niestety, nie da się.
Mam jeszcze jeden fajny pomysł, ale dość drogi, więc musi być wsparcie zewnętrzne z jakiego RPO, oraz firma/osoba która pomoże napisać i rozliczyć taki wniosek.
 
Z pozdrowieniami na lepsze czasy i z nadzieję mimo wszystko na ten sezon :)
Robert Filipski
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU

Zamawiający usługę  – osoba fizyczna bądź prawna, wypożyczająca sprzęt wodny

Wynajmujący – WIKING TURYSTYKA SP. Z O.O., ul. Boh. Getta W-go 18/9, 70-303 Szczecin, NIP: 8522641274, REGON: 369636172, KRS 0000720255

Zasady ogólne:

 1. Sprzęt wypożyczany jest wraz z niezbędnym wyposażeniem.
 2. Wypożyczać mogą wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat i przedłożą Wynajmującemu dokument tożsamości, celem potwierdzenia zgodności danych z zamówieniem usługi, oraz akceptują warunki niniejszego regulaminu,
 3. Osoby do 17 roku życia włącznie, mogą pływać tylko w towarzystwie osoby dorosłej.
 4. Zamawiający usługę, odbierając sprzęt, powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu. Brak reklamacji w chwili odebrania sprzętu jest potwierdzeniem, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym. Sprzęt należy zwrócić w takim stanie, w jakim był w momencie wypożyczenia.
 5. Zamawiający usługę, zobowiązuje się do dbałości o czarterowany sprzęt i ponosi zgodnie z umową koszty za jego uszkodzenie lub zniszczenie.
 6. Zamawiający usługę oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt oraz wykorzystywanie go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem, na własną odpowiedzialność.
 7. Zniszczony całkowicie sprzęt, Zamawiający usługę otrzymuje na własność po uregulowaniu zobowiązań. W przypadku niewywiązania się z obowiązku rekompensaty strat Wynajmującego, sprawa kierowana jest do sądu. W przypadku zdekompletowania lub uszkodzenia wypożyczonego sprzętu, wysokość szkody ustala wypożyczający w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego Zamawiający usługę, zobowiązuje się uregulować ustaloną przez Wynajmującego kwotę, najpóźniej w terminie zwrotu sprzętu.
 8. Zamawiający usługę, zobowiązuje się do nie udostępniania sprzętu wodnego, zgłoszonym osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, oraz nie może wyrażać zgody na ich spożywanie podczas korzystania z usługi.
 9. W przypadku braku możliwości zwrotu wypożyczonego sprzętu (zmęczenie, warunki pogodowe, przedłużenie wycieczki), Zamawiający usługę ma obowiązek poinformować Wynajmującego telefonicznie. Ponosi wówczas koszty tj. za całodniowe korzystanie z usługi zgodnie z cennikiem Wynajmującego, plus koszt awaryjnego transportu zgodnie z cennikiem Wynajmującego. Maksymalny okres spóźnienia 1 doba.
 10. Zamawiający usługę zdaje sprzęt w takim samym stanie czystości w jakim otrzymał. Sprzątanie sprzętu po jest dodatkową usługą wykonywaną zgodnie z cennikiem Wynajmującego.

Odpowiedzialność Wynajmującego:

 1. Wynajmujący zapewnia sprawny sprzęt.
 2. Wynajmujący, poinformuje Zamawiającego usługę, o lokalnych przepisach obowiązujących na miejscu planowanej usługi.
 3. Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na jego terenie samochody oraz inny sprzęt, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury oraz utraty zdrowia lub śmierci Zamawiającego usługę.
 4. Wypożyczający nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji, powstałe wobec osób trzecich i skutki nieprawidłowej eksploatacji.
 5. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za działania Zamawiającego usługę.

Postanowienia końcowe:

 1. Zamawiający usługę zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów poruszania się po wodach morskich i śródlądowych, ochrony przyrody, bezpieczeństwa, ppoż.. Odpadki należy wyrzucać wyłącznie do przeznaczonych do tego celu pojemników. Na terenie Parku Krajobrazowym Doliny Dolnej Odry, w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura, Zamawiający usługę zobowiązuje się do przestrzegania przepisów wynikających z Rozporządzenia nr 9/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 45, poz. 1051) m.in.: zakazie umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, zakazie pływania na silnikach spalinowych. Art. 33 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (dz. U. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami), który mówi, ze zabrania się podejmowania działań mogących w znaczący sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w znaczący sposób wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000. Zakazie niszczenia wszelkiej roślinności.
 2. Zamawiający usługę wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby realizacji usługi przez Wiking Turystyka Sp. z o.o., jak również na ich gromadzenie w bazach danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).

Zamawiający usługę ponosi koszty:

 1. W przypadku akcji ratowniczej wynikłej z niedbałego korzystania ze sprzętu wodnego podczas żeglugi, lub zawinionej przez Zamawiającego usługę, zgodnie z kosztami służby realizującej akcję.
 2. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, zagubienia, zatopienia kajaka, Zamawiający usługę ponosi koszty w wysokości:
 • Uszkodzenie 1cm2 poszycia kajaka – 250,00PLN
 • Uszkodzenie/zniszczenie siedziska – kwota 250,00.
 • Kajak – 3000,00 PLN
 • Wiosło – 180,00 PLN
 • Kamizelka asekuracyjna – 120,00 PLN
 • Worek wodoodporny – 90,00 PLN
 • Etui wodoodporne - 20,00 PLN
 1. Zamawiający usługę, wobec którego kierowane są roszczenia Wynajmującego, o ile inaczej nie stanowi umowa lub dojdzie do polubownego załatwienia rozliczenia bezpośrednio z obsługą lub przedstawicielem Wynajmującego, co będzie pokwitowane.
 2. W przypadku osób niepełnoletnich, nie posiadających prawa do pełnych czynności prawnych, zobowiązania ponosi opiekun prawny, Zamawiający usługę.

PODSTAWOWE ZASADY PODCZAS KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU WODNEGO

Zamawiającemu usługę zabrania się:

 1. Kąpieli podczas korzystania ze sprzętu wodnego.
 2. Wędkowania ze sprzętu wodnego.
 3. Zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu i pasażerów.
 4. Wykorzystania sprzętu wodnego niezgodnie z jego przeznaczeniem.
 5. Zaśmiecania akwenów oraz miejsc postoju.
 6. Picia alkoholu oraz zażywania środków odurzających, w czasie dysponowania sprzętem wodnym.

Zamawiający usługę zobowiązuje się do:

 1. Do odpowiedniego przygotowania się do korzystania ze sprzętu wodnego.
 2. Przestrzegania przepisów obowiązujących podczas uprawiania żeglugi turystycznej i sportowej, w tym pływania w wydanych środkach asekuracyjnych lub ratunkowych.
 3. Przestrzegania zasad podczas korzystania ze sprzętu wodnego, o których został poinformowany podczas instruktarzu, oraz wymienione są w szczegółowej ofercie usługi.
 4. Wykonywania poleceń przedstawicieli Wynajmującego oraz służb porządkowych podczas żeglugi.
 5. Zaniechania żeglugi w przypadku stwierdzenia uszkodzenia jednostki w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów.
 6. Opieki nad sprzętem przez cały okres użytkowania.
 7. Zwrotu sprzętu w takim samym stanie w jakim otrzymał, w tym do uporządkowania go przed zdaniem po zakończeniu żeglugi.
 8. Kulturalnego i życzliwego zachowania się wobec pozostałych uczestników spływu oraz osób postronnych
 9. Wzajemnej pomocy przy pokonywaniu przeszkód na wodzie.
 10. Założenia i prawidłowego używania kamizelki asekuracyjnej na czas żeglugi.

* regulamin zatwierdzono 13.05.2023 roku.

 

 


Masz pytania ? Zadzwoń 501036860 w godz. 10:00-18:00, lub napisz e-mail biuro@kajaki.szczecin.pl .


 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
google-site-verification=wfg-IFG4CmpIEcTo1nzg7FuqAapBTdLHliELEKxesqo
Sklep internetowy Shoper.pl