2024 - XV SEZON TURYSTYCZNY WIKINGA SZCZECIN - ROZPOCZĘTY

Jesteśmy z Wami i dzięki Wam już 15 lat.

Zapraszamy od 1 maja 2024 roku, do spływania Iną


NIESTETY PO KILKU LATACH ROZMÓW Z MIASTEM, NIC NIE WYSZŁO ZE ZBUDOWANIA W SZCZECINIE MIEJSKIEJ PRZYSTANI KAJAKOWEJ NAD PARNICĄ. PISZĘ TO Z BARDZO CIĘŻKIM SERCEM, WIEDZĄC ŻE OSTATNIE 13 LAT PRACY I ROZWOJU, IDZIE POWOLI NA MARNE.
 
Z tego powodu zawieszam tymczasowo realizację wycieczek po Szczecinie i Międzyodrzu. Szukam oczywiście cały czas rozwiązania problemu.
 
W ofercie pozostają:

Spływy kajakowe Iną od Stargardu do Goleniowa - www.wycieczki.szczecin.pl/ina

A latem czynna będzie Przystań Wodna Głębokie - kajaki, rowery wodne

 Obecnie nie mamy stałego miejsca na sprzęt, zaś dotychczasowe miejsce na teraz jest mocno ograniczone. Przyczyną rezygnacji z przystani zwyczajnie są koszty. Dzierżawa terenu 25x25 metrów, to koszt ponad 92 tysiace rocznie (stawka 2021) i to w założeniu że nie będzie podwyżek - dwa lata temu ta stawka wynosiła 37 tysięcy !! Po za tym umowa dzierżawy na 3 lata, co stawia bez sensu kwestię postawienia stałej infrastruktury, gdyż nigdy nie ma gwarancji że umowa będzie przedłużona, dodatkowe koszty dzierżawy nabrzeża .... . W połączeniu z resztą koniecznych prac, inwestycji, pracowników, za 3 lata zapłacimy ponad 600 000,00 złotych. Nigdy nie uda się tego zrównoważyć usługami kajakowymi nawet w 50% , szczególnie gdy przystań działa kilka miesięcy w roku i jest mocno zależna od warunków pogodowych. Gdy coś się nie zamyka finansowo, to niestety nie powstanie, gdy nie jest oczywiście jakimś przedsięwzięciem państwowym, czy samorządowym. Chciałem zrobić coś fajnego, kajakowego w tym Szczecinie. Niestety, nie da się.
Mam jeszcze jeden fajny pomysł, ale dość drogi, więc musi być wsparcie zewnętrzne z jakiego RPO, oraz firma/osoba która pomoże napisać i rozliczyć taki wniosek.
 
Z pozdrowieniami na lepsze czasy i z nadzieję mimo wszystko na ten sezon :)
Robert Filipski
OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG

§1 INFORMACJE OGÓLNE

ORGANIZATOR: WIKING TURYSTYKA SP. Z O.O., ul. Małkowskiego 30/1, 70-304 Szczecin, NIP: 8522641274, REGON: 369636172, KRS 0000720255.

§2 OFERTA

FORMY USŁUG. Oferujemy różnorodne wycieczki turystyczne z przewodnikiem/bez przewodnika, w wariantach indywidualnych oraz w formie wynajmu sprzętu. Szczegółowa oferta umiejscowiona jest na dedykowanych stronach internetowych. Organizowane są:

 • Tematyczne wycieczki autokarowe.
 • Tematyczne wycieczki piesze i rowerowe.
 • Wycieczki kajakowe z przewodnikiem.
 • Mobilne Punkty Wypożyczania Kajaków.
 • Indywidualne spływy kajakowe.

§3 ŚWIADCZENIA: korzystający z usługi, otrzymują świadczenia wymienione w szczegółowej ofercie.

 • 3 ZAPISY I PŁATNOŚCI

ZAPISY I PŁATNOŚCI ZA USŁUGĘ. Aby skorzystać z usługi, należy dokonać wstępnej rezerwacji w „Systemie Rezerwacji”, pod adresem wycieczki.szczecin.pl : Szczegółowe instruktaż dokonywania rezerwacji, dostępny jest na stronie JAK DOKONAĆ REZERWACJI .

Udostępniamy możliwość płatności on-line oraz tradycyjny przelew w banku lub na poczcie. Wstępna rezerwacja trzymana jest przez 1 dzień. Szybkie płatności Shoper, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.. Od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji, rezerwacja jest przekazywane do realizacji. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:

Karty płatnicze:

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

Szybkie przelewy:

 

Płatności Shoper

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Wpłat tradycyjnych, dokonujemy na  konto: WIKING TURYSTYKA SP. Z O.O. ul. Boh. Getta W-go 18/9, 70-303 Szczecin NEST BANK KOD SWIFT (BIC) NESBPLPW NUMER KONTA PL 46 2530 0008 2024 1032 5087 0001, w tytule wpisując numer wstępnej rezerwacji otrzymany z systemu rezerwacji.

Pamiętaj, aby na wycieczkę zabrać ze sobą aktualny dokument, uprawniający do ulgi (jeśli taka obowiązuje w ofercie).

Organizator dopuszcza skorzystanie z usługi, poza systemem rezerwacji, na miejscu zbiórki, w miarę wolnych miejsc/wolnego sprzętu. Opłata za udział w tym przypadku wzrasta o 10,00.

§4 REKLAMACJE I ZWROTY

REZYGNACJA I ZWROTY WPŁAT ZA USŁUGĘ. Ze względu na zablokowanie miejsc dla innych osób, oraz brak możliwości przyjęcia innych uczestników, przewidujemy:

 1. do 10 dni przed usługą, zwracamy wpłatę pomniejszoną o poniesione koszty administracyjne i obsługi zamówienia, lub przenosimy na inny termin równoznacznej usługi z oferty.
 2. od 1 do 9 dzień przed i w dniu działalności usługi, nie zwracamy wpłaconej kwoty, ze względu na całkowite zablokowanie usługi dla innych osób, zabezpieczenie środków oraz zasobów firmy.
 3. Zamawiający usługę, może wskazać osobę/zmiennika, który za nią będzie korzystał z usługi. Rozliczenie za udział w imprezie dokonywane jest pomiędzy Zamawiającym, a Zmiennikiem.
 4. W przypadku nie stawienia się w ustalonych godzinach, Zamawiającemu usługę nie są zwracane poniesione koszty.
 5. W przypadku odwołania Usługi przez Organizatora, Zamawiającemu usługę zwracane są wszystkie wpłaty na wskazane konto bankowe, lub proponuje się inny termin realizacji usługi.
 6. Zwrot wpłaty za usługę, oraz odszkodowanie, nie jest należne Zamawiającemu usługę, w przypadku przybycia pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i przepisów poruszania się po szlakach wodnych, nie wykonywania poleceń porządkowych obsługi, z powodu wycofania ze spływu z powodów zdrowotnych przez obsługę, służby ratownicze lub medyczne.
 7. Odszkodowanie nie jest należne w przypadku nie odbycia się imprezy z powodu braku minimalnej liczby korzystających z usługi, oraz z powodu działania siły wyższej (ulewne deszcze, burze, silne wiatry itp.)

REKLAMACJE. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§5 OBOWIĄZKI UCZESTNIKA KORZYSTAJĄCEGO Z USŁUGI

 1. Ocena możliwości zdrowotnych, wymaganych umiejętności i warunków fizycznych, wymaganych do realizacji zamówionej usługi.
 2. Odpowiednie przygotowanie się Zamawiającego, do skorzystania z usługi.
 3. Korzystanie z powierzonego mienia, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz poleceniami obsługi wycieczki, pod rygorem wykluczenia z usługi, w przypadku działań zagrażającym zdrowiu i życiu uczestników, bez zwrotu dokonanej wpłaty.
 4. Wykonywanie poleceń obsługi usługi oraz służb państwowych, pod rygorem wykluczenia z usługi, w przypadku działań zagrażającym zdrowiu i życiu uczestników, bez zwrotu dokonanej wpłaty.
 5. Przestrzeganie bezwzględnego zakazu spożywania napojów alkoholowym oraz środków odurzających, przed i w trakcie realizacji usługi, pod rygorem wykluczenia z usługi, bez zwrotu dokonanej wpłaty.
 6. Przestrzeganie Ogólnych Warunków Korzystania z Usługi oraz Regulaminu Korzystania ze Sprzętu Organizatora, pod rygorem wykluczenia z usługi, bez zwrotu dokonanej wpłaty.
 7. Dbanie o sprzęt udostępniony przez Organizatora i poniesienia kosztów jego naprawy w przypadku jego uszkodzenia.
 8. Pokrycie wszelkich strat materialnych spowodowanych z winy Zamawiającego usługę, na szkodę organizatora i osób trzecich.
 9. Udzielanie pomocy innym uczestnikom usługi oraz osobom postronnym, którzy takiej potrzebują.
 10. Posiadanie przy sobie dowodu osobistego oraz dokumentów uprawniających do zniżki

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dokonanie rezerwacji i wniesienie opłaty, jest równoznaczne z potwierdzeniem znajomości i zobowiązania się do przestrzegania zapisów; szczegółowej oferty usługi, Ogólnych Warunków Korzystania z Usługi, Regulaminu Korzystania ze Sprzętu Organizatora.
 2. Organizator nie bierze odpowiedzialności, za szkody wyrządzone uczestnikom przez osoby trzecie, jak i wypadki zaistniałe podczas imprezy, z winy Zamawiającego usługę.
 3. Organizator nie bierze odpowiedzialności, za szkody spowodowane przez Zamawiającego usługę osobom trzecim.
 4. Zamawiający usługę są zobowiązani do posiadana i okazywania na wezwanie Organizatorów i innych służb ważnego dowodu tożsamości, celem identyfikacji, oraz dokumentu uprawniającego do zakupu biletów ulgowych.
 5. Korzystanie z usługi jest dobrowolne. Zamawiający usługę jest świadomy wysiłku fizycznego jaki będzie musiał podjąć, niespodzianek i utrudnień jakie mogą wystąpić na trasie, oraz możliwych zmiennych warunków atmosferycznych.
 6. Zamawiający usługę oświadcza, że korzysta z niej na własną odpowiedzialność, posiada umiejętności niezbędne do skorzystania z usługi, zaś stan zdrowia pozwala mu na tego typu formę rekreacji ruchowej.
 7. W przypadku wezwania służb ratowniczych z winy Zamawiającego usługę, ponosi on wszelkie koszty związane z akcją ratowniczą.
 8. Organizator ma prawo wycofać Zamawiającego korzystającego z usługi, w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuowania wysiłku fizycznego oraz w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu, bez zwrotu poniesionej opłaty.
 9. Zamawiający usługę wyraża zgodę na publikację wizerunku oraz imienia i nazwiska w relacjach z usługi, zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora, oraz wyraża zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby realizacji usługi, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. z późniejszymi zmianami). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z późniejszymi zmianami), zgodnie z Polityką Prywatności – załącznik nr 1 do OWU.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Uczestnictwa zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta. Ewentualne spory będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo sąd. Konsument może skorzystać z internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, dostępnego za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 11. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu, należy do Organizatorów.

Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Korzystania z Usług – Regulamin Korzystania ze Sprzętu Organizatora.

Załącznik nr 2 do Ogólnych Warunków Korzystania z Usług - Polityka Prywatności.

Opublikowano 13.05.2023 roku roku


Załącznik nr 1

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU

Zamawiający usługę  – osoba fizyczna bądź prawna, wypożyczająca sprzęt wodny

Wynajmujący – WIKING TURYSTYKA SP. Z O.O., ul. Boh. Getta W-go 18/9, 70-303 Szczecin, NIP: 8522641274, REGON: 369636172, KRS 0000720255

Zasady ogólne:

 1. Sprzęt wypożyczany jest wraz z niezbędnym wyposażeniem.
 2. Wypożyczać mogą wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat i przedłożą Wynajmującemu dokument tożsamości, celem potwierdzenia zgodności danych z zamówieniem usługi, oraz akceptują warunki niniejszego regulaminu,
 3. Osoby do 17 roku życia włącznie, mogą pływać tylko w towarzystwie osoby dorosłej.
 4. Zamawiający usługę, odbierając sprzęt, powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu. Brak reklamacji w chwili odebrania sprzętu jest potwierdzeniem, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym. Sprzęt należy zwrócić w takim stanie, w jakim był w momencie wypożyczenia.
 5. Zamawiający usługę, zobowiązuje się do dbałości o czarterowany sprzęt i ponosi zgodnie z umową koszty za jego uszkodzenie lub zniszczenie.
 6. Zamawiający usługę oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt oraz wykorzystywanie go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem, na własną odpowiedzialność.
 7. Zniszczony całkowicie sprzęt, Zamawiający usługę otrzymuje na własność po uregulowaniu zobowiązań. W przypadku niewywiązania się z obowiązku rekompensaty strat Wynajmującego, sprawa kierowana jest do sądu. W przypadku zdekompletowania lub uszkodzenia wypożyczonego sprzętu, wysokość szkody ustala wypożyczający w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego Zamawiający usługę, zobowiązuje się uregulować ustaloną przez Wynajmującego kwotę, najpóźniej w terminie zwrotu sprzętu.
 8. Zamawiający usługę, zobowiązuje się do nie udostępniania sprzętu wodnego, zgłoszonym osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, oraz nie może wyrażać zgody na ich spożywanie podczas korzystania z usługi.
 9. W przypadku braku możliwości zwrotu wypożyczonego sprzętu (zmęczenie, warunki pogodowe, przedłużenie wycieczki), Zamawiający usługę ma obowiązek poinformować Wynajmującego telefonicznie. Ponosi wówczas koszty tj. za całodniowe korzystanie z usługi zgodnie z cennikiem Wynajmującego, plus koszt awaryjnego transportu zgodnie z cennikiem Wynajmującego. Maksymalny okres spóźnienia 1 doba.
 10. Zamawiający usługę zdaje sprzęt w takim samym stanie czystości w jakim otrzymał. Sprzątanie sprzętu po jest dodatkową usługą wykonywaną zgodnie z cennikiem Wynajmującego.

Odpowiedzialność Wynajmującego:

 1. Wynajmujący zapewnia sprawny sprzęt.
 2. Wynajmujący, poinformuje Zamawiającego usługę, o lokalnych przepisach obowiązujących na miejscu planowanej usługi.
 3. Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na jego terenie samochody oraz inny sprzęt, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury oraz utraty zdrowia lub śmierci Zamawiającego usługę.
 4. Wypożyczający nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji, powstałe wobec osób trzecich i skutki nieprawidłowej eksploatacji.
 5. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za działania Zamawiającego usługę.

Postanowienia końcowe:

 1. Zamawiający usługę zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów poruszania się po wodach morskich i śródlądowych, ochrony przyrody, bezpieczeństwa, ppoż.. Odpadki należy wyrzucać wyłącznie do przeznaczonych do tego celu pojemników. Na terenie Parku Krajobrazowym Doliny Dolnej Odry, w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura, Zamawiający usługę zobowiązuje się do przestrzegania przepisów wynikających z Rozporządzenia nr 9/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 45, poz. 1051) m.in.: zakazie umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, zakazie pływania na silnikach spalinowych. Art. 33 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (dz. U. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami), który mówi, ze zabrania się podejmowania działań mogących w znaczący sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w znaczący sposób wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000. Zakazie niszczenia wszelkiej roślinności.
 2. Zamawiający usługę wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby realizacji usługi przez Wiking Turystyka Sp. z o.o., jak również na ich gromadzenie w bazach danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).

Zamawiający usługę ponosi koszty:

 1. W przypadku akcji ratowniczej wynikłej z niedbałego korzystania ze sprzętu wodnego podczas żeglugi, lub zawinionej przez Zamawiającego usługę, zgodnie z kosztami służby realizującej akcję.
 2. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, zagubienia, zatopienia kajaka, Zamawiający usługę ponosi koszty w wysokości:
 • Uszkodzenie 1cm2 poszycia kajaka – 250,00PLN
 • Uszkodzenie/zniszczenie siedziska – kwota 250,00.
 • Kajak – 3000,00 PLN
 • Wiosło – 180,00 PLN
 • Kamizelka asekuracyjna – 120,00 PLN
 • Worek wodoodporny – 90,00 PLN
 • Etui wodoodporne - 20,00 PLN
 1. Zamawiający usługę, wobec którego kierowane są roszczenia Wynajmującego, o ile inaczej nie stanowi umowa lub dojdzie do polubownego załatwienia rozliczenia bezpośrednio z obsługą lub przedstawicielem Wynajmującego, co będzie pokwitowane.
 2. W przypadku osób niepełnoletnich, nie posiadających prawa do pełnych czynności prawnych, zobowiązania ponosi opiekun prawny, Zamawiający usługę.

PODSTAWOWE ZASADY PODCZAS KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU WODNEGO

Zamawiającemu usługę zabrania się:

 1. Kąpieli podczas korzystania ze sprzętu wodnego.
 2. Wędkowania ze sprzętu wodnego.
 3. Zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu i pasażerów.
 4. Wykorzystania sprzętu wodnego niezgodnie z jego przeznaczeniem.
 5. Zaśmiecania akwenów oraz miejsc postoju.
 6. Picia alkoholu oraz zażywania środków odurzających, w czasie dysponowania sprzętem wodnym.

Zamawiający usługę zobowiązuje się do:

 1. Do odpowiedniego przygotowania się do korzystania ze sprzętu wodnego.
 2. Przestrzegania przepisów obowiązujących podczas uprawiania żeglugi turystycznej i sportowej, w tym pływania w wydanych środkach asekuracyjnych lub ratunkowych.
 3. Przestrzegania zasad podczas korzystania ze sprzętu wodnego, o których został poinformowany podczas instruktarzu, oraz wymienione są w szczegółowej ofercie usługi.
 4. Wykonywania poleceń przedstawicieli Wynajmującego oraz służb porządkowych podczas żeglugi.
 5. Zaniechania żeglugi w przypadku stwierdzenia uszkodzenia jednostki w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów.
 6. Opieki nad sprzętem przez cały okres użytkowania.
 7. Zwrotu sprzętu w takim samym stanie w jakim otrzymał, w tym do uporządkowania go przed zdaniem po zakończeniu żeglugi.
 8. Kulturalnego i życzliwego zachowania się wobec pozostałych uczestników spływu oraz osób postronnych
 9. Wzajemnej pomocy przy pokonywaniu przeszkód na wodzie.
 10. Założenia i prawidłowego używania kamizelki asekuracyjnej na czas żeglugi.

* regulamin zatwierdzono 13.05.2023 roku.


Załącznik nr 2

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów/Wynajmujących korzystających z usług kajakowych (Polityka Prywatności) i jest częścią „Ogólnych Warunków Korzystania z Usług” oraz „Regulaminu Korzystania ze Sprzętu”
 2. Administratorem danych osobowych Klientów  w rozumieniu Ustawy OODO jest Organizator, tj Wiking Turystyka Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą 70-304 Szczecin ul. Małkowskiego 30/1,  NIP: 8522641274, REGON: 369636172, KRS 0000720255
 3. Organizator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego oraz przestrzega zasad ochrony prywatności Klientów przewidzianych Ustawą OODO.
 4. Serwis: strony internetowe, przedstawiające ofertę usług kajakowych Organizatora.

Zakres i cel zbieranych danych

 1. Politykę Prywatności stosuje się do danych osobowych przetwarzanych podczas realizacji usługi/usług kajakowych, w tym zbieranych automatycznie podczas wizyt w kajakowych serwisach internetowych, w szczególności:
  1. zgłoszenia udziału w wycieczce kajakowej;
  2. umowy najmu kajaków i realizacji usług pobocznych;
  3. pozostałych usług Organizatora, wymagających rejestracji
 1. W celu realizacji Usługi, Organizator zbiera następujące dane; imię i nazwisko, telefon, wiek, miejscowość zamieszkania, e-maila w przypadku przedsiębiorców NIP, REGON, KRS.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane dla umożliwienia korzystania z usług Organizatora, przetwarzane są w celu:
  • obsługi wstępnej rezerwacji.
  • obsługi realizacji usługi,
  • obsługi realizacji najmu usługi,
  • ewentualnego dochodzenia roszczeń,
  • wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • tworzenia raportów i analiz na potrzeby Usługodawcy dotyczących funkcjonowania usług, w tym statystyk oglądalności podstron Serwisu,
  • dostosowania Serwisu do potrzeb Klientów.
 1. Organizator informuje, że podczas korzystania ze stron kajakowych, dane dotyczące Klienta zbierane są również automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych Serwisu, przez pliki Cookies oraz przez system Web Beacon.
 2. Organizator informuje, że od momentu połączenia się Klienta z stronami internetowymi, w logach systemowych pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, z którego Klient łączy się ze Serwisem. Usługodawca informuje, że zgodnie z prawem przetwarza również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, a także czasu połączenia Klienta ze Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Klienta w Serwisie. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych w celu dostosowania Serwisu do potrzeb Klientów  oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania Serwisu.
 3. Organizator informuje, że bezpośrednio po realizacji usługi umieszcza fotorelacje w mediach społecznościowych, stronach Serwisu oraz własnych materiałach promocyjnych.
 1. Organizator wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Klienta. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient, korzysta z Serwisu, które umożliwiają:
  1. utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,
  2. dostosowanie i optymalizację Serwisu do potrzeb Klientów,
  3. tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu,
  4. personalizację przekazów marketingowych,
  5. zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.

W Serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze Serwisu.

Pliki cookies, o których mowa w pkt. 13, to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia Użytkownika podczas przeglądania strony internetowej Sklepu Internetowego.

 • Pliki cookies zapamiętują preferencje Klienta, co umożliwia m.in.:a) podnoszenie jakości Usługi, b) poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych Towarów,c) tworzenie statystyk oglądalności,d) śledzenie preferencji Klienta,e) utrzymywania sesji zalogowanego Użytkownika.
 • Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Klienta.
 • Klient może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies), co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu Klienta.
 • Klient, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych. Proces wyrażania zgody na wykorzystywanie plików cookies różni się w zależności od używanej przez Klienta przeglądarki.
 • Klient, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Klienta przeglądarki.
 • Organizator uprzedza, że zablokowanie lub usunięcie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Serwisu, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji.

Klient, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Klienta.

Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Poniżej przedstawiamy informację, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Jeżeli korzystasz z innej przeglądarki, przejdź do sekcji "Pomoc" Twojej przeglądarki lub skontaktuj się z producentem przeglądarki w celu uzyskania informacji, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

W Serwisie wykorzystywane są również Cookies zamieszczane przez partnerów Usługodawcy, umożliwiające personalizację działalności reklamowej i rozliczanie jej efektów. Polityka Prywatności nie reguluje sposobu wykorzystywania plików Cookies przez podmioty trzecie. Więcej informacji o tych plikach Cookies może być dostępnych na poszczególnych stronach partnerów Usługodawcy.

Niektóre podstrony Serwisu oraz inne środki komunikacji z Klientami mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web Beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której Web Beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w Cookies, w celu oceny efektywności reklam. Klient, który nie wyraża zgody na działanie pliku Web Beacon powinien zastosować blokadę plików cookies. Wskutek blokady plików cookies Klient będzie traktowany jako Klient anonimowy, czyli taki któremu nie można przyporządkować żadnych preferencji, cech itp.

Statystyki Google Analytics

Ruch na stronach serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z naszych stron. Korzystając ze stron serwisu zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google Analytics w celach tu opisanych. Klient, który nie wyraża zgody na działanie systemu Google Analytics, powinien zastosować blokadę plików cookies.

Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Organizator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 1. Organizator oświadcza, że nie powierza przetwarzania danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, innym podmiotom. Nie dotyczy to przypadku dochodzenia roszczeń wobec Organizatora, lub w przypadku roszczeń z powodu NNW wobec ubezpieczyciela Organizatora..

Prawa i obowiązki Klienta

 1. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać e-mail na adres: biuro@kajaki.szczecin.pl, zadzwonić pod numer telefonu 501036860 lub pisemnie.
 1. W przypadku, gdy Organizator występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem e-mail, SMS i innych) osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo jej cofnięcia. W tym celu należy: wysłać e-mail na adres: biuro@kajaki.szczecin.pl wpisując w tytule słowa „rezygnacja z informacji o usługach kajakowych”, zadzwonić pod numer telefonu 501036860 i poinformować o cofnięciu zgody, kliknąć na link powodujący cofnięcie zgody umieszczony w treści informacji handlowej lub wysłać pisemną informację o cofnięciu zgody na otrzymywanie informacji handlowej na adres Usługodawcy: Wiking Turystyka Sp. z O.O. ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 18/9, 70-303 Szczecin.
 2. W przypadku braku zgody Klienta, na umieszczenie zdjęć w fotorelacjach Organizatora, należy wysłać e-mail na adres: biuro@kajaki.szczecin.pl podając w treści wiadomości linki do konkretnych zdjęć fotorelacji.
 1. Jeżeli Klient umieszcza w  Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
 1. Klient uprawniony jest do korzystania z danych i treści udostępnionych przez innych Klientów Serwisu wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych Klientów na przetwarzanie ich danych i ich treści w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie z Serwisu.

Sieć społecznościowa

 1. W Serwisie znajdują się odnośniki (linki) do zewnętrznych portali społecznościowych jak np. Facebook, Google+, Twiter („Social Plugins”).
 2. Funkcje przypisane poszczególnym linkom, w szczególności przekazywanie informacji oraz danych osobowych, aktywują się dopiero po kliknięciu na dany link. Wówczas dochodzi do aktywacji tzw. wtyczki społecznościowej (plug-in) poszczególnych portali społecznościowych, a następnie  przeglądarka Użytkownika połączy Użytkownika bezpośrednio z tym serwisem.
 3. Jeśli podczas wizyty w Serwisie, Klient kliknie na wybrany link,  dochodzi do przekazania jego danych osobowych oraz ich przetwarzania przez dany portal społecznościowy. Jeśli w trakcie odwiedzania Sklepu Internetowego Użytkownik kliknie na wybrany link, będąc jednocześnie zalogowanym w danym portalu, to za pośrednictwem konta Użytkownika może dojść do przekazania informacji o odwiedzeniu Serwisu  oraz zapisania tego faktu na  koncie Klienta w danym portalu społecznościowym. Aby uniknąć takiego działania należy się wylogować z konta na danym portalu społecznościowym przed kliknięciem na dany link.
 4. Przekazywane informacje to najczęściej tak zwany profil publiczny zgodnie z definicją portalu społecznościowego, którego wtyczkę Klient kliknie podczas odwiedzin Serwisu. Komentarz opublikowany na stronach Sklepu Internetowego przy użyciu wtyczki społecznościowej będzie dostępny publicznie. Na przykład, jeżeli Klient opublikuje  komentarz za pomocą wtyczki komentarzy serwisu Facebook, zdarzenie to będzie publiczne i każdy będzie mieć do niego dostęp.
 5. Cel oraz zakres przetwarzania danych osobowych przez portale społecznościowe oraz związane z tym prawa i obowiązki administratora takiego portalu służące ochronie prywatności Klienta i które Klienci znajdą w zakładce dotyczącej ochrony danych osobowych tego portalu. Za przetwarzanie danych, które uruchamia się po kliknięciu na dany link odpowiedzialny jest dany portal społecznościowy.

Zabezpieczenie danych

 1. Organizator oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Usługodawcy na konto e-mail:biuro@kajaki.szczecin.pl lub skontaktować się telefonicznie numerem 501036860.

 


Masz pytania ? Zadzwoń 501036860 w godz. 10:00-18:00, lub napisz e-mail biuro@kajaki.szczecin.pl .


 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
google-site-verification=wfg-IFG4CmpIEcTo1nzg7FuqAapBTdLHliELEKxesqo
Sklep internetowy Shoper.pl