NIESTETY PO KILKU LATACH ROZMÓW Z MIASTEM, NIC NIE WYSZŁO ZE ZBUDOWANIA W SZCZECINIE MIEJSKIEJ PRZYSTANI KAJAKOWEJ NAD PARNICĄ. PISZĘ TO Z BARDZO CIĘŻKIM SERCEM, WIEDZĄC ŻE OSTATNIE 13 LAT PRACY I ROZWOJU, IDZIE POWOLI NA MARNE.
 
Z tego powodu zawieszam tymczasowo realizację wycieczek po Szczecinie i Międzyodrzu. Szukam oczywiście cały czas rozwiązania problemu.
 
W ofercie pozostają:

Spływy kajakowe Iną od Stargardu do Goleniowa - www.wycieczki.szczecin.pl/ina

A latem czynna będzie Przystań Wodna Głębokie - kajaki, rowery wodne

 
Obecnie nie mamy stałego miejsca na sprzęt, zaś dotychczasowe miejsce na teraz jest mocno ograniczone. Przyczyną rezygnacji z przystani zwyczajnie są koszty. Dzierżawa terenu 25x25 metrów, to koszt 77 tysięcy rocznie i to w założeniu że nie będzie podwyżek - dwa lata temu ta stawka wynosiła 37 tysięcy !! Po za tym umowa dzierżawy na 3 lata, co stawia bez sensu kwestię postawienia stałej infrastruktury, gdyż nigdy nie ma gwarancji że umowa będzie przedłużona, dodatkowe koszty dzierżawy nabrzeża .... . W połączeniu z resztą koniecznych prac, inwestycji, pracowników, za 3 lata zapłacimy ponad 600 000,00 złotych. Nigdy nie uda się tego zrównoważyć usługami kajakowymi nawet w 50% , szczególnie gdy przystań działa kilka miesięcy w roku i jest mocno zależna od warunków pogodowych. Gdy coś się nie zamyka finansowo, to niestety nie powstanie, gdy nie jest oczywiście jakimś przedsięwzięciem państwowym, czy samorządowym. Chciałem zrobić coś fajnego, kajakowego w tym Szczecinie. Niestety, nie da się.
Mam jeszcze jeden fajny pomysł, ale dość drogi, więc musi być wsparcie zewnętrzne z jakiego RPO, oraz firma/osoba która pomoże napisać i rozliczyć taki wniosek.
 
Z pozdrowieniami na lepsze czasy i z nadzieję mimo wszystko na ten sezon :)
Robert Filipski
KOMUNIKAT ODNOŚNIE USŁUG KAJAKOWYCH 2022

2022 - XIII SEZON TURYSTYCZNY WIKINGA SZCZECIN

Jesteśmy z Wami i dzięki Wam już 13 lat.

Sezon kajakowy kończymy 11 września 2022 roku.

Do końca września obsługujemy jedynie grupy zorganizowane - minimalna ilość kajaków 5 sztuk


OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH

§1 INFORMACJE OGÓLNE

ORGANIZATOR: WIKING TURYSTYKA SP. Z O.O., ul. Małkowskiego 30/1, 70-304 Szczecin, NIP: 8522641274, REGON: 369636172, KRS 0000720255,

WSPÓŁORGANIZATOR: Centrum Edukacji i Turystyki Wiking Robert Filipski w Szczecinie, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 18/9, 70-303 Szczecin, NIP: 852-138-11-09 REGON: 320690089.

OWU objęte są wszystkie organizowane przez nas wycieczki turystyczne.

§2 OFERTA

FORMY WYCIECZEK. Oferujemy różnorodne wycieczki turystyczne z przewodnikiem oraz w wariantach indywidualnych. Szczegółowa oferta umiejscowiona jest na dedykowanych stronach internetowych. Organizowane są:

 • Tematyczne wycieczki autokarowe
 • Tematyczne wycieczki piesze
 • Wycieczki kajakowe z przewodnikiem
 • Indywidualne spływy kajakowe.

ŚWIADCZENIA: uczestnicy zgłoszeni w terminie zgłoszeń w ramach opłaty otrzymują:

 • udział w wycieczce,
 • wyposażenie i świadczenia przewidziane ofertą
 • opiekę prowadzących
 • ubezpieczenie NNW

§3 ZAPISY I PŁATNOŚCI

ZAPISY I PŁATNOŚCI ZA WYCIECZKI. Aby wziąć udział w wybranej wycieczce, należy dokonać wstępnej rezerwacji w „Systemie Rezerwacji Udziału w Imprezach Turystycznych”, pod adresem wycieczki.szczecin.pl : Szczegółowe instruktaż dokonywania rezerwacji, dostępny jest na stronie JAK DOKONAĆ REZERWACJI .

Udostępniamy możliwość płatności on-line oraz tradycyjny przelew w banku lub na poczcie. Wstępna rezerwacja trzymana jest przez 1 dzień. Szybkie płatności Shoper, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.. Od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji, rezerwacja jest przekazywane do realizacji. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:

Karty płatnicze:

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

Szybkie przelewy:

Płatności Shoper

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Wpłat tradycyjnych, dokonujemy na  konto: WIKING TURYSTYKA SP. Z O.O. ul. Boh. Getta W-go 18/9, 70-303 Szczecin NEST BANK KOD SWIFT (BIC) NESBPLPW NUMER KONTA PL 46 2530 0008 2024 1032 5087 0001, w tytule wpisując numer wstępnej rezerwacji otrzymany z systemu rezerwacji.

Pamiętaj, aby na wycieczkę zabrać ze sobą aktualny dokument, uprawniający do ulgi (jeśli taka obowiązuje w ofercie).

Organizator dopuszcza zapis na wycieczkę, bez skorzystania z systemu rezerwacji, na miejscu zbiórki, w miarę wolnych miejsc. Opłata za udział w tym przypadku wzrasta o 10,00.

§4 REKLAMACJE I ZWROTY

REZYGNACJA I ZWROTY WPŁAT ZA WYCIECZKĘ. Ze względu na zablokowanie miejsc dla innych osób, oraz brak możliwości przyjęcia innych uczestników, nie przewidujemy rezygnacji i zwrotów wpłat, więc prosimy o przemyślane decyzje. Przewidujemy tylko dwie opcje:

 • Uczestnik może, wskazać osobę/zmiennika, który za nią będzie uczestniczył w wycieczce. Rozliczenie za udział w wycieczce dokonywane jest pomiędzy Uczestnikiem a Zmiennikiem.
 • W przypadku odwołania wycieczki przez Organizatora z powodu bezpieczeństwa lub nie osiągnięcia minimalnej liczby opłaconych osób określonych w ofercie, uczestnikom zwracane są wszystkie wpłaty na wskazane konto bankowe, lub proponuje się inny termin wycieczki.

REKLAMACJE. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§5 OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

 • Korzystanie z powierzonego mienia, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz poleceniami obsługi wycieczki, pod rygorem wykluczenia z wycieczki w przypadku działań zagrażającym zdrowiu i życiu uczestników, bez zwrotu dokonanej wpłaty.
 • Wykonywanie poleceń obsługi wycieczki oraz służb państwowych, pod rygorem wykluczenia z wycieczki w przypadku działań zagrażającym zdrowiu i życiu uczestników, bez zwrotu dokonanej wpłaty.
 • Przestrzeganie bezwzględnego zakazu spożywania napojów alkoholowym oraz środków odurzających, przed i w trakcie trwania imprezy, pod rygorem wykluczenia z wycieczki bez zwrotu dokonanej wpłaty.
 • Przestrzeganie Ogólnych Warunków Uczestnictwa, pod rygorem wykluczenia ze spływu bez zwrotu dokonanej wpłaty.
 • Dbanie o sprzęt udostępniony przez organizatora i poniesienia kosztów jego naprawy w przypadku umyślnego jego uszkodzenia.
 • Pokrycie wszelkich strat materialnych spowodowanych z winy uczestnika na szkodę organizatorów i osób trzecich.
 • Udzielanie pomocy innym uczestnikom imprezy na trasie oraz osobom postronnym, którzy takiej potrzebują.
 • Posiadanie przy sobie dowodu osobistego oraz dokumentów uprawniających do zniżki

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Dokonanie rezerwacji i wniesienie opłaty, jest równoznaczne z potwierdzeniem znajomości i przestrzegania regulaminu wycieczki, Ogólnych Warunków Uczestnictwa, regulaminu korzystania ze sprzętu Organizatora.
 • Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności, za szkody wyrządzone uczestnikom przez osoby trzecie, jak i wypadki zaistniałe podczas imprezy z winy uczestnika.
 • Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za szkody spowodowane przez uczestników osobom trzecim.
 • Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posiadana i okazywania na wezwanie Organizatorów i innych służb ważnego dowodu tożsamości oraz dokumentu uprawniającego do zakupu biletów ulgowych.
 • Udział w wycieczce jest dobrowolny. Uczestnik jest świadomy wysiłku fizycznego jaki będzie musiał podjąć, niespodzianek i utrudnień jakie mogą wystąpić na trasie oraz możliwych zmiennych warunków atmosferycznych. Uczestnik oświadcza, że uczestniczy na własną odpowiedzialność, zaś stan zdrowia pozwala mu na tego typu formę rekreacji ruchowej.
 • W przypadku wezwania służb ratowniczych z winy Uczestnika, ponosi on wszelkie koszty związane z akcją ratowniczą.
 • Organizatorzy mają prawo wycofać uczestnika z wycieczki, w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuowania wysiłku fizycznego oraz w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu, bez zwrotu poniesionej opłaty.
 • Wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska w relacjach z imprezy zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatorów, oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby realizacji zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. z późniejszymi zmianami). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z późniejszymi zmianami), zgodnie z Polityką Prywatności – załącznik nr 1 do OWU.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Uczestnictwa zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta. Ewentualne spory będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo sąd. Konsument może skorzystać z internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, dostępnego za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 • Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu, należy do Organizatorów.

Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych – Polityka Prywatności.

Załącznik nr 2 do Ogólnych Warunków Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych – Regulamin korzystania ze sprzętu kajakowego.

OWU opublikowano 11 kwietnia 2019 roku

 


 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów/Wynajmujących korzystających z usług kajakowych (Polityka Prywatności) i jest częścią „Ogólnych Warunków Uczestnictwa” oraz „Regulaminu Korzystania ze Sprzętu Wodnego”
 2. Wyrazom pisanym wielką literą, a niezdefiniowanym poniżej inaczej nadano znaczenie jak w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa W Wycieczkach dostępnych.
 3. Administratorem danych osobowych Klientów  w rozumieniu Ustawy OODO jest organizator, tj Wiking Turystyka Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą 70-304 Szczecin ul. Małkowskiego 30/1,  NIP: 8522641274, REGON: 369636172, KRS 0000720255
 4. Organizator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego oraz przestrzega zasad ochrony prywatności Klientów przewidzianych Ustawą OODO.
 5. Serwis; kajakowe strony internetowe, przedstawiające ofertę usług kajakowych Organizatora.

Zakres i cel zbieranych danych

 1. Politykę Prywatności stosuje się do danych osobowych przetwarzanych podczas realizacji usługi/usług kajakowych, w tym zbieranych automatycznie podczas wizyt w kajakowych serwisach internetowych, w szczególności:
  1. zgłoszenia udziału w wycieczce kajakowej;
  2. umowy najmu kajaków i realizacji usług pobocznych;
 1. W celu realizacji Usługi/Rezerwacji/Umowy Organizator zbiera następujące dane; imię i nazwisko, telefon, wiek, miejscowość zamieszkania, e-maila w przypadku przedsiębiorców NIP, REGON, KRS.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane dla umożliwienia korzystania z usług Organizatora, przetwarzane są w celu:
  1. obsługi wstępnej rezerwacji.
  2. obsługi realizacji wycieczki kajakowej,
  3. obsługi realizacji najmu kajaków,
  4. obsługi realizacji imprezy kajakowej,
  5. ewentualnego dochodzenia roszczeń,
  6. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,
  7. tworzenia raportów i analiz na potrzeby Usługodawcy dotyczących funkcjonowania usług, w tym statystyk oglądalności podstron Serwisu,
  8. dostosowania Serwisu do potrzeb Klientów.
 1. Organizator informuje, że podczas korzystania ze stron kajakowych, dane dotyczące Klienta zbierane są również automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych Serwisu, przez pliki Cookies oraz przez system Web Beacon.
 1. Organizator informuje, że od momentu połączenia się Klienta z stronami internetowymi, w logach systemowych pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, z którego Klient łączy się ze Serwisem. Usługodawca informuje, że zgodnie z prawem przetwarza również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, a także czasu połączenia Klienta ze Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Klienta w Serwisie. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych w celu dostosowania Serwisu do potrzeb Klientów  oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania Serwisu.
 2. Organizator informuje, że bezpośrednio po realizacji usługi umieszcza fotorelacje w mediach społecznościowych, stronach Serwisu oraz własnych materiałach promocyjnych.
 1. Organizator wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Klienta. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient, korzysta z Serwisu, które umożliwiają:
  1. utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,
  2. dostosowanie i optymalizację Serwisu do potrzeb Klientów,
  3. tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu,
  4. personalizację przekazów marketingowych,
  5. zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.

W Serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze Serwisu.

Pliki cookies, o których mowa w pkt. 13, to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia Użytkownika podczas przeglądania strony internetowej Sklepu Internetowego.

 • Pliki cookies zapamiętują preferencje Klienta, co umożliwia m.in.:a) podnoszenie jakości Usługi, b) poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych Towarów,c) tworzenie statystyk oglądalności,d) śledzenie preferencji Klienta,e) utrzymywania sesji zalogowanego Użytkownika.
 • Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Klienta.
 • Klient może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies), co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu Klienta.
 • Klient, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych. Proces wyrażania zgody na wykorzystywanie plików cookies różni się w zależności od używanej przez Klienta przeglądarki.
 • Klient, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Klienta przeglądarki.
 • Organizator uprzedza, że zablokowanie lub usunięcie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Serwisu, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji.

Klient, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Klienta.

Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Poniżej przedstawiamy informację, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Jeżeli korzystasz z innej przeglądarki, przejdź do sekcji "Pomoc" Twojej przeglądarki lub skontaktuj się z producentem przeglądarki w celu uzyskania informacji, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

W Serwisie wykorzystywane są również Cookies zamieszczane przez partnerów Usługodawcy, umożliwiające personalizację działalności reklamowej i rozliczanie jej efektów. Polityka Prywatności nie reguluje sposobu wykorzystywania plików Cookies przez podmioty trzecie. Więcej informacji o tych plikach Cookies może być dostępnych na poszczególnych stronach partnerów Usługodawcy.

Niektóre podstrony Serwisu oraz inne środki komunikacji z Klientami mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web Beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której Web Beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w Cookies, w celu oceny efektywności reklam. Klient, który nie wyraża zgody na działanie pliku Web Beacon powinien zastosować blokadę plików cookies. Wskutek blokady plików cookies Klient będzie traktowany jako Klient anonimowy, czyli taki któremu nie można przyporządkować żadnych preferencji, cech itp.

Statystyki Google Analytics

Ruch na stronach serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z naszych stron. Korzystając ze stron serwisu zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google Analytics w celach tu opisanych. Klient, który nie wyraża zgody na działanie systemu Google Analytics, powinien zastosować blokadę plików cookies.

Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Organizator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 1. Organizator oświadcza, że nie powierza przetwarzania danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, innym podmiotom. Nie dotyczy to przypadku dochodzenia roszczeń wobec Organizatora, lub w przypadku roszczeń z powodu NNW wobec ubezpieczyciela Organizatora..

Prawa i obowiązki Klienta

 1. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać e-mail na adres: biuro@kajaki.szczecin.pl, zadzwonić pod numer telefonu 501036860 lub pisemnie.
 1. W przypadku, gdy Organizator występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem e-mail, SMS i innych) osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo jej cofnięcia. W tym celu należy: wysłać e-mail na adres: biuro@kajaki.szczecin.pl wpisując w tytule słowa „rezygnacja z informacji o usługach kajakowych”, zadzwonić pod numer telefonu 501036860 i poinformować o cofnięciu zgody, kliknąć na link powodujący cofnięcie zgody umieszczony w treści informacji handlowej lub wysłać pisemną informację o cofnięciu zgody na otrzymywanie informacji handlowej na adres Usługodawcy: Wiking Turystyka Sp. z O.O. ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 18/9, 70-303 Szczecin.
 2. W przypadku braku zgody Klienta, na umieszczenie zdjęć w fotorelacjach Organizatora, należy wysłać e-mail na adres: biuro@kajaki.szczecin.pl podając w treści wiadomości linki do konkretnych zdjęć fotorelacji.
 1. Jeżeli Klient umieszcza w  Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
 1. Klient uprawniony jest do korzystania z danych i treści udostępnionych przez innych Klientów Serwisu wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych Klientów na przetwarzanie ich danych i ich treści w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie z Serwisu.

Sieć społecznościowa

 1. W Serwisie znajdują się odnośniki (linki) do zewnętrznych portali społecznościowych jak np. Facebook, Google+, Twiter („Social Plugins”).
 2. Funkcje przypisane poszczególnym linkom, w szczególności przekazywanie informacji oraz danych osobowych, aktywują się dopiero po kliknięciu na dany link. Wówczas dochodzi do aktywacji tzw. wtyczki społecznościowej (plug-in) poszczególnych portali społecznościowych, a następnie  przeglądarka Użytkownika połączy Użytkownika bezpośrednio z tym serwisem.
 3. Jeśli podczas wizyty w Serwisie, Klient kliknie na wybrany link,  dochodzi do przekazania jego danych osobowych oraz ich przetwarzania przez dany portal społecznościowy. Jeśli w trakcie odwiedzania Sklepu Internetowego Użytkownik kliknie na wybrany link, będąc jednocześnie zalogowanym w danym portalu, to za pośrednictwem konta Użytkownika może dojść do przekazania informacji o odwiedzeniu Serwisu  oraz zapisania tego faktu na  koncie Klienta w danym portalu społecznościowym. Aby uniknąć takiego działania należy się wylogować z konta na danym portalu społecznościowym przed kliknięciem na dany link.
 4. Przekazywane informacje to najczęściej tak zwany profil publiczny zgodnie z definicją portalu społecznościowego, którego wtyczkę Klient kliknie podczas odwiedzin Serwisu. Komentarz opublikowany na stronach Sklepu Internetowego przy użyciu wtyczki społecznościowej będzie dostępny publicznie. Na przykład, jeżeli Klient opublikuje  komentarz za pomocą wtyczki komentarzy serwisu Facebook, zdarzenie to będzie publiczne i każdy będzie mieć do niego dostęp.
 5. Cel oraz zakres przetwarzania danych osobowych przez portale społecznościowe oraz związane z tym prawa i obowiązki administratora takiego portalu służące ochronie prywatności Klienta i które Klienci znajdą w zakładce dotyczącej ochrony danych osobowych tego portalu. Za przetwarzanie danych, które uruchamia się po kliknięciu na dany link odpowiedzialny jest dany portal społecznościowy.

Zabezpieczenie danych

 1. Organizator oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Usługodawcy na konto e-mail:biuro@kajaki.szczecin.pl lub skontaktować się telefonicznie numerem 501036860.

 


 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU WODNEGO

Najemca/Klient – osoba fizyczna bądź prawna, wypożyczająca sprzęt wodny

Wynajmujący – WIKING TURYSTYKA SP. Z O.O., ul. Boh. Getta W-go 18/9, 70-303     Szczecin, NIP: 8522641274, REGON: 369636172, KRS 0000720255

 

Zasady ogólne:

 1. Sprzęt pływający wypożyczany jest wraz z wyposażeniem; kamizelki asekuracyjne i wiosła. Wypożyczać mogą wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat i przedłożą Wynajmującemu dowód osobisty oraz akceptują warunki niniejszego regulaminu, stwierdzając to własnoręcznym podpisem na umowie najmu, regulującej zobowiązania stron.
 2. Osoby do 17 roku życia włącznie, mogą pływać tylko w towarzystwie osoby dorosłej.
 3. Osobom będącym w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych lub środków odurzających sprzętu wodnego nie wypożycza się. Sprzęt nie zostanie również wypożyczony, jeśli Wynajmujący stwierdzi posiadanie alkoholu lub środków odurzających w bagażu wypożyczających.

Odpowiedzialność Najemcy:

 1. Najemca odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu. Brak reklamacji w chwili odebrania sprzętu jest potwierdzeniem, że Klient otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym. Sprzęt należy zwrócić w takim stanie, w jakim był w momencie wypożyczenia.
 2. Najemca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt oraz wykorzystywanie go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem, na własną odpowiedzialność.
 3. Najemca ponosi odpowiedzialność za zaginięcie lub zniszczenie wypożyczonego sprzętu kajakowego. W niektórych przypadkach Wypożyczający może według własnego uznania zadecydować, jaką wybrać formę dodatkowego zabezpieczenia wypożyczonego sprzętu W przypadku niezwrócenia lub całkowitego uszkodzenia sprzętu, Najemca ponosi wszelkie koszty z tym związane. :
 • Kajak – 2200,00 sztuka
 • Rower wodny – 8500,00 sztuka
 • Wiosło – 100,00 sztuka
 • Kamizelka asekuracyjna – 100,00 sztuka
 • Worek wodoszczelny – 90,00 sztuka
 • Etui wodoszczelne – 20,00 sztuka

Zniszczony całkowicie sprzęt Najemca otrzymuje na własność. W przypadku niewywiązania się z obowiązku rekompensaty strat Wynajmującego, sprawa kierowana jest do sądu

W przypadku zdekompletowania lub uszkodzenia wypożyczonego sprzętu, wysokość szkody ustala wypożyczający w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego Uczestnik zobowiązuje się uregulować ustaloną przez Wypożyczającego kwotę najpóźniej w terminie zwrotu sprzętu. W przypadku uszkodzenia kajaka, Najemca ponosi koszty naprawy w wysokości:

 • 1 cm2 poszycia kajaku – 150,00
 • 1 cm2 poszycia roweru wodnego 300,00,00
 1. W przypadku braku możliwości zwrotu wypożyczonego sprzętu (zmęczenie, warunki pogodowe, przedłużenie wycieczki), Najemca ma obowiązek poinformować Wynajmującego telefonicznie. Ponosi wówczas koszty tj. za wypożyczenie na cały dzień/lub wycieczkę/lub spływ kajakowy, plus koszt awaryjnego transportu zgodnie z cennikiem wypożyczalni. Maksymalny okres spóźnienia 1 doba.
 2. Najemca zdaje kajak w takim samym stanie czystości w jakim otrzymał. Sprzątanie kajaków po spływie jest dodatkową usługą wykonywaną zgodnie z cennikiem Wynajmującego.

Odpowiedzialność Wynajmującego:

 1. Wynajmujący zapewnia sprawny sprzęt wodny.
 2. Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na jego terenie samochody oraz inny sprzęt, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury oraz utraty zdrowia lub śmierci Najemcy.
 3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji, powstałe wobec osób trzecich i skutki nieprawidłowej eksploatacji.
 4. Wynajmujący przetwarza dane osobowe zgodnie z Polityką Prywatności.

Postanowienia końcowe:

 1. Najemca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów poruszania się po wodach morskich i śródlądowych, ochrony przyrody, bezpieczeństwa, ppoż.. Odpadki należy wyrzucać wyłącznie do przeznaczonych do tego celu pojemników. Na terenie Parku Krajobrazowym Doliny Dolnej Odry, w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów wynikających z Rozporządzenia nr 9/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 45, poz. 1051) m.in.: zakazie umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, zakazie pływania na silnikach spalinowych. Art. 33 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (dz. U. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami), który mówi, ze zabrania się podejmowania działań mogących w znaczący sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w znaczący sposób wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000. Zakazie niszczenia wszelkiej roślinności.
 2. Najemcy zabrania się:
  1. kąpieli podczas pływania
  2. wędkowania z kajaków
  3. zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów
  4. picia alkoholu oraz używania środków odurzających, w czasie dysponowania kajakiem
  5. wykorzystywania sprzętu pływającego niezgodnie z jego przeznaczeniem
  6. zaśmiecania akwenów oraz miejsc postoju
 3. Najemca zobowiązany jest do:
  1. przestrzegania przepisów obowiązujących podczas uprawiania żeglugi turystycznej i sportowej,
  2. zaniechania pływania w przypadku stwierdzenia uszkodzenia jednostki w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów,
  3. opieki nad sprzętem przez cały okres użytkowania,
  4. zwrotu sprzętu w takim stanie w jakim został pobrany
  5. kulturalnego i życzliwego zachowania wobec innych osób
  6. założenia kamizelki asekuracyjnej na czas pokonywania trasy
  7. posiadania elementów odblaskowych oraz świateł w przypadku trasy nocnej

* regulamin zatwierdzono 25 maja 2018 roku.

KORZYSTAJ ZE SPRZĘTU WODNEGO Z GŁOWĄ

ZABRANIA SIĘ:

 1. Kąpieli podczas korzystania ze sprzętu wodnego (w tym skoków ze sprzętu do wody)
 2. Wędkowania ze sprzętu wodnego
 3. Zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów
 4. Użytkowania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem
 5. Picia alkoholu oraz używania środków odurzających, w czasie dysponowania sprzętem wodnym
 6. Wykorzystywania sprzętu wodnego niezgodnie z jego przeznaczeniem
 7. Zaśmiecania akwenów oraz miejsc postoju
 8. Korzystania z wydanego sprzętu wodnego, przez większą ilość osób, niż jest on przeznaczony
 9. Odstępowania, podnajmowania wypożyczonego sprzętu osobom trzecim oraz pozostawiania go bez opieki

MASZ OBOWIĄZEK:

 1. Pływania w środkach asekuracyjnych/ratunkowych przez cały okres użytkowania sprzętu wodnego
 2. Opieki nad sprzętem wodnym przez cały okres jego użytkowania oraz zwrotu w takim stanie w jakim został pobrany
 3. Obserwowania warunków pogodowych i w razie potrzeby podjęcia działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie i pasażerom
 4. Przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie RP
 5. Zaniechania pływania w przypadku stwierdzenia uszkodzenia jednostki w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu własnemu i pasażerów
 6. Kulturalnego i życzliwego zachowania się wobec innych osób
 7. Nie wpływania na teren oznaczonego kąpieliska Głębokie
 8. Stosowania się do poleceń obsługi wypożyczalni kajaków, kąpieliska Głębokie oraz służb ratowniczych i państwowych

Masz pytania ? Zadzwoń 501036860 w godz. 10:00-18:00, lub napisz e-mail biuro@kajaki.szczecin.pl .


 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
google-site-verification=wfg-IFG4CmpIEcTo1nzg7FuqAapBTdLHliELEKxesqo
Sklep internetowy Shoper.pl